پنج شنبه ٢٤ خرداد ١٤٠٣

 

صدور خدمات فنی پروانه های ساختمان روستايی

صدور پروانه ساختمانی به عنوان اهرم نیرومند سیاستگذاری، با کمترین بار مالی می تواند اسباب هدایت و نظارت بیشتر بر ساخت و ساز روستائی را فراهم آورده و شیوه های ساخت و ساز روستائی را بهبود بخشد.

اهداف کلی مورد نظر در این طرح عبارتند از:

- حفظ نظام کاربری های اراضی پیش بینی شده در طرحهای هادی

- هدایت و توسعه بافت به سمت و سوی مناسب

- ممانعت از ساخت و ساز بی رویه و غیر اصولی

- ترویج فرهنگ مقاوم سازی