پنج شنبه ٢٤ خرداد ١٤٠٣

 

مزایده

 
عنوان مزایدهتاريخ انتشارآخرين مهلت
مزایده عمومی یک قطعه زمین مسکونی در خیابان نیروگاه- انتهای خیابان خازنی-نوبت سوم1398/07/131398/08/01
مزایده عمومی دو قطعه زمین مسکونی در شهر دستجرد-نوبت سوم1398/07/111398/08/01
مزایده عمومی فروش 3 قطعه زمین مسکونی در شهر دستجرد (مرحله دوم)1398/05/301398/06/09
مزایده عمومی یک قطعه زمین مسکونی در خیابان نیروگاه- انتهای خیابان خازنی1398/05/031398/05/23
مزایده عمومی فروش 5 قطعه زمین در شهر دستجرد1398/05/031398/05/23
مزایده فروش یک قطعه زمین مزروعی در بخش کهک1398/04/111398/04/20
مزایده عمومی فروش 9 قطعه زمین مسکونی شهر کهک (نوبت اول)1398/02/041398/02/15
تمدید مزایده عمومی زمین های تجاری در روستای ورجان (نوبت اول)1397/12/141397/12/23
مزایده عمومی زمین های تجاری در روستای طایقان (نوبت اول)1397/12/141397/12/26
مزایده عمومی یک قطعه زمین کارگاهی در روستای ملک قلعه (نوبت اول)1397/12/021397/12/16
مزایده عمومی یک واحد مسکونی در شهر سلفچگان (نوبت اول)1397/12/021397/12/16
مزایده عمومی یک قطعه زمین مسکونی در شهر کهک (نوبت اول)1397/12/021397/12/16
مزایده عمومی زمین های تجاری در روستای سیرو (نوبت اول)1397/12/021397/12/16
مزایده عمومی زمین های تجاری در روستای دستگرد (نوبت اول)1397/12/021397/12/16
مزایده عمومی زمین های تجاری در روستای ورجان (نوبت اول)1397/12/021397/12/16
مزایده عمومی دو قطعه زمین مسکونی در شهر قم (نوبت سوم)1397/10/101397/10/19
مزایده عمومی زمین های تجاری در روستای ملک قلعه (نوبت اول)1397/09/101397/09/15
مزایده عمومی سه قطعه زمین مسکونی در شهر قم (نوبت دوم)1397/08/271397/09/03
مزایده عمومی سه قطعه زمین مسکونی در شهر قم (نوبت اول)1397/08/061397/08/13
مزایده حضوری فروش خودرو1397/07/081397/07/18
مزایده عمومی زمین های تجاری در روستای طایقان(نوبت سوم)1397/05/071397/05/15
مزایده عمومی زمین های تجاری در روستای طایقان(نوبت دوم)1397/03/301397/04/05
مزایده عمومی دو قطعه زمین تجاری در روستای ورجان (نوبت اول)1397/03/061397/03/13
مزایده عمومی املاک بنیاد مسکن در شهر قم(نوبت سوم)1397/02/171397/03/07
مزایده عمومی زمین های تجاری در روستای طایقان(نوبت اول)1397/02/161397/03/05
مزایده عمومی املاک بنیاد مسکن در شهر قم(نوبت دوم)1397/02/021397/02/10
مزایده عمومی املاک بنیاد مسکن در شهر قم(نوبت اول)1397/01/231397/01/30
مزایده عمومی املاک بنیاد مسکن واقع در شهر کهک(نوبت سوم)1397/01/231397/01/30
مزایده عمومی املاک بنیاد مسکن واقع در شهر کهک(نوبت اول)1396/11/111396/12/21
مزایده عمومی املاک بنیاد مسکن روستای چشمه علی (نوبت اول)1396/09/161396/09/26
مزایده عمومی املاک بنیاد مسکن روستای اسلام آباد قنوات (نوبت اول)1396/09/161396/09/26
مزایده عمومی املاک بنیاد مسکن روستای ویریچ (نوبت اول)1396/08/111396/08/23
مزایده عمومی املاک بنیاد مسکن روستای محمد بیک (نوبت اول)1396/08/111396/08/23
مزایده عمومی زمین های حاشیه بلوار روحانی بلوک 5نوبت اول1396/04/271396/05/07
مزایده عمومی زمین های حاشیه بلوار روحانی بلوک 2 نوبت اول1396/04/271396/05/07
آگهی مزایده عمومی املاک بنیاد مسکن واقع در شهر قم (نوبت اول)1396/04/271396/04/27