شنبه ٠٥ خرداد ١٤٠٣

 

بخش جعفرآباد

 

سرپرست دفتر نمایندگی بنیاد مسکن در بخش جعفرآباد : آقای داود وصالی

شماره تماس : 36220620

آدرس : شهر جعفریه/ بلوار شورای اسلامی/ دفترنمایندگی بنیاد مسکن بخش جعفریه