پنج شنبه ٢٤ خرداد ١٤٠٣

 

تسهيلات بازسازی واحد های مسکونی آسيب ديده از سوانح طبيعی

     كشور ما به دليل موقعيت خاص جغرافيايي و قرارداشتن روي گسلهاي متعدد و كمربند لرزه خيزي آلپ- هيماليا و تنوع آب و هوايي ، كوهستانهاي كم پوشش گياهي و دشت هاي خشك و كويري همواره از حوادثي همچون زمين لرزه ، سيل  و رانش زمين آسيب ديده است . 

 


متولی بازسازی مناطق آسیب دیده از سوانح طبیعی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی می باشد. 

                    

 

 

 مراحل ارائه تسهيلات باز سازي واحدهاي مسكوني ناشي ازحوادث طبيعی

- معرفی نامه از بخشداری برای واحد های مسکونی روستائی            

- تاييد ناظرين ( نماينده ستاد حوادث استانداری – نماينده ستاد حوادث فرمانداری – بانک عامل – بنياد مسکن ) از لحاظ خسارت وارده به بنا برای واحدهای مسکونی شهری                 

- دريافت پروانه ساخت جهت واحد احداثی

- تکميل پرونده از لحاظ کارت پايان خدمت و کپی شناسنامه